• Voor 12.00 uur besteld, volgende werkdag geleverd!
  • Gratis levering vanaf € 250

Privacy Statement

Moonen Packaging, gevestigd aan Oude Graaf 15, 6002 NL te Weert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Moonen Packaging geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Door het gebruik van de website/webshop verklaar je deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

 

Onderscheid webshops en corporate website

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze corporate website (moonenpackaging.com), onze aanhangende webshops (MoonenDirect en partnerwebshops) en de daarop ontsloten dienstverlening van Moonen Packaging. Voor specifieke toepassingen hebben wij een onderscheid gemaakt tussen website en webshop.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Contactgegevens:

info@moonenpackaging.com

Oude Graaf 15, 6002 NL Weert

+31 (0)495-581730

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Moonen Packaging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Moonendirect.nl of partnershops

Moonenpackaging.com


2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moonenpackaging.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Doeleinden van verwerking

Moonen Packaging verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst, communicatie, marketingdoeleinden en klantenservice. Dit vertaald zich in de volgende doelen:

Moonendirect.nl of partnershops

Moonenpackaging.com

 

4. Gebruik gegevens

Intern gebruik

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Moonen Packaging neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritme). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moonen Packaging) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moonen Packaging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. Bewaartermijnen 

Moonen Packaging bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Moonendirect.nl of partnershops

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Moonenpackaging.com

Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt om contact op te kunnen nemen of onze diensten aan te bieden – door bijvoorbeeld invullen van contactformulier, offerteaanvraag of andere online formulieren verstrekt op onze website – bewaren wij niet langer dan nodig.


6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moonen Packaging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moonen Packaging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@moonenpackaging.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Moonen Packaging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Contact met de autoriteit persoonsgegevens

 

8. Persoonsgegevens beveiligen

Moonen Packaging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@moonenpackaging.com

 

9. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

10. Privacy statement voor sollicitanten bij Moonen Packaging

Moonen Packaging vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk. Wanneer jij als sollicitant bij Moonen Packaging solliciteert, verzamelt Moonen Packaging persoonlijke gegevens van jou. We gebruiken deze gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken. Jouw gegevens worden ten alle tijden verwerkt conform de privacywetgeving.

Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Moonen Packaging de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van Moonen Packaging.

 

10.1 Identiteit verwerker van persoonsgegevens

Packagegroup Moonen B.v., een Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te en kantoorhoudende aan Oude Graaf 15 6002 NL - Weert, verwerkt de hieronder beschreven persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

 

10.2 Gegevens van de sollicitanten

Moonen Packaging verwerkt gegevens van sollicitanten. De gegevens die worden verwerkt zijn de gegevens die jij middels jouw sollicitatie aan ons verstrekt. Moonen Packaging verwerkt niet meer gegevens dan nodig voor de sollicitatieprocedure. De verwerking gebeurd door middel van persoonlijk contact, telefoongesprekken en/of e-mail contact. Voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens, naam, geslacht, leeftijd, adres, opleidingen/cursussen, arbeidsverleden.

De gegevens van de sollicitanten die door Moonen Packaging worden verzamelt en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.

Moonen Packaging verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, zoals gegevens die het ras of de etnische achtergrond, politieke voorkeur of godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of lidmaatschap van een vakbond onthullen.

Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt Moonen Packaging hiervoor duidelijk schriftelijke toestemming van de sollicitant.

 

10.2 Persoonsgegevens en verwerkingsdoel

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Moonen Packaging worden gegeven, worden uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Moonen Packaging verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden.

Waarvoor verwerkt Moonen Packaging persoonsgegevens?

 

Welke gegevens verwerkt Moonen Packaging?

Onderstaand schema geeft weer welke gegevens wij van jou verwerken en met welk doel wij dit doen.

ANW gegevens die de sollicitant doorgeeft of op zijn/haar CV heeft staan

Verwerkingsdoeleinden:

Curicculum Vitae

Verwerkingsdoeleinden:

 

10.4 Moet je ons jouw persoonsgegevens geven?

Het verschaffen van minimaal je naam, achternaam en contactgegevens is vereist om je te kunnen meenemen in de sollicitatieprocedure en je te kunnen contacteren voor een sollicitatiegesprek. Buiten bovengenoemde gegevens heb je de keuze om aanvullende gegevens aan ons te verstrekken. Deze verstrekking is geheel vrijwillig.

 

10.5 Gebruik door derden

Moonen Packaging kan, indien noodzakelijk, jouw gegevens aan derden verstrekken. Bijvoorbeeld aan een assessment bureau, indien dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure. Hiervan zullen wij jou altijd eerst op de hoogte stellen.

 

10.6 Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Moonen Packaging bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de AVG wetgeving verwijdert Moonen Packaging de gegevens van sollicitanten en alle identificeerbare kenmerken uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure. Indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld wanneer we het CV willen opnemen in onze talentpool, dan wordt de sollicitant hierover geïnformeerd. In dit laatste geval worden jouw persoonsgegevens binnen 1 jaar na opname in deze talentpool verwijderd.

Moonen Packaging zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan onze HR Advisor doorgeven via: a.veenstra@moonenpackaging.com.

10.7 Op welke wijze beschermt Moonen Packaging jouw Persoonsgegevens?

 

10.8 Rechten

Als sollicitant heb je de volgende rechten mbt jouw persoonsgegevens:

Het recht op inzage tot je persoonsgegevens

Je hebt het recht om een bevestiging te vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens en op informatie over hoe die verwerkt worden.

Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens

Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over je hebben, niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren.

Recht op vergetelheid/gegevens te laten wissen

Als het voor ons niet noodzakelijk is om gegevens om een andere reden te bewaren of verwerken, kun je ons vragen te stoppen met de verwerking van je gegevens (of dat te beperken) of je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.

Recht om bezwaar te maken

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten of vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen/klachten kun je binnen de interne organisatie terecht bij HR. Je kunt onze HR Advisor Anouk Veenstra bereiken via: a.veenstra@moonenpackaging.com. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op beperkingen

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot stopzetten van jouw persoonsgegevens. Wanneer je dit hebt gedaan, mag Moonen Packaging jouw gegevens niet meer wijzigen. De persoonsgegevens mogen wel bij de verantwoordelijke opgeslagen blijven. Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 - Gegevens zijn mogelijk onjuist

Wanneer je kunt aantonen dat Moonen Packaging onjuiste gegevens gebruikt, mag Moonen Packaging deze niet gebruitken zolang je niet hebt gecontroleerd of de gegevens kloppen.

 - De verwerking is onrechtmatig

Je kunt het verzoek indienen bepaalde gegevens niet te verwerken, maar wel te bewaren ter opvraging.

 - Gegevens zijn niet meer nodig

De organisatie heeft de persoonsgegevens niet langer nodig, maar de betrokkene heeft de gegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 - Betrokkene maakt bezwaar

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. In afwachting van de uitkomst van de afweging of de gronden van de organisatie zwaarder wegen dan die van de betrokkene moet de gegevensverwerking beperkt worden. In dit geval hoeft het recht op beperking van de verwerking niet apart te worden ingeroepen, want de verwerking wordt bij het inroepen van bezwaar automatisch beperkt.

Recht op intrekken van toestemming

Je kunt te allen tijde terugkomen op de toestemming die je Moonen Packaging hebt

gegeven op het verwerken van persoonsgegevens. Mocht dit het geval zijn, dan willen we je vragen een schriftelijk verzoek in te dienen bij onze HR Advisor Anouk Veenstra via het volgende mailadres: a.veenstra@moonenpackaging.com.

 

10.9 Verantwoordelijkheid van Moonen Packaging

Dit Privacybeleid heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites van Moonen Packaging. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Moonen Packaging accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Minderjarigen die solliciteren bij Moonen Packaging voor vacatures, stages of evenementen, dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijk voogd.

 

10.10 Wijzigingen in het privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van deze veranderingen. Deze worden niet van tevoren gemeld.

 

10.11 Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid dan kun je ons contactformulier invullen.

 

Winkelwagen
Afrekenen